MASSA LAGU

Från rest till rev

Föreställ dig att stadens vattenkanter är utformade för mesta möjliga liv.
Att havets bottnar lever, fisken får leka och barnen bada.
Vi lever i staden i symbios med naturen som medskapare av liv.
Framtiden formas av en massa visioner.
Vi har bildat ett strategiskt team som tar sig an akvatiska landskap.
Genom forskning och praktik har vi format en vision, en strategisk plan, metoder
och prototyper för resilienta konstruktioner.
Testerna pågår. 

Strategisk plan

Plats: Stockholm

En strategisk plan över Stockholms inre arkipelag har tagits fram där vattenrummen syns som sammanhängande blå kilar. Det är ett komplext vattensystem där Mälarens sötvatten möter Östersjöns bräckta vatten.

Vattenmiljön är utsatt för betydande negativ mänsklig påverkan. Sjöfartens vågsvall, överfiske och tillförsel av kemikalier har lett till att ekosystemet är utmanat och att nyckelarter inte kan utföra sin viktiga roll i kedjan.Genom att restaurera och nyskapa livsmiljöer för nyckelaktörerna kan ekosystemet som helhet stärkas. Stenmassor från offentliga infrastrukturprojekt i staden kan användas för att forma fredade vattenmiljöer och brynzoner som blir livgivande för arter både över och under ytan.

20231125_ILLUSTRATIONSKARTA STOCKHOLM
1
miljoner ton

stenmassor förväntas genereras per år mellan 2021-2030

1 %
av koldioxidutsläppen

från den tunga transporten i Sverige härrör från hantering av stenmassor

1 %
av fiskbestånden

i Östersjön uppskattas vara utfiskade (Världsnaturfonden WWF)

1
rödlistade arter

finns i den svenska marina miljön. Närmare 140 av arterna hotas av ohållbart fiske och nära 120 av dessa specifikt av bottentrålning (Naturskyddsföreningen)

Prototyper och projekt

I projektet MASSA Ekosystemtjänster identifierades fem platser vars ekologiska funktioner och livsmiljöer har försvagats men som kan förstärkas och nyskapas med nya strukturer.

20231121_isbladsviken-plan
Läs mer
Screenshot 2023-11-17 17.07
Läs mer
Screenshot 2023-11-17 17.12
Läs mer
220524_rålambshovsparken
Läs mer
Screenshot 2023-11-17 15.01
Läs mer
20240522_munkbrohamnen sitplan-01
Previous slide
Next slide

Team

Strategiska roller och kompetenser

nedladdning
Marta Bohlmark
Processledare MASSA,
Arkitekt

Organisation:
Gaia arkitektur

Kontakt
Skärmavbild 2023-11-20 kl. 09.41
Luc Pagès
Processledare MASSA, Strateg inom logistik och masshantering

Organisation:
Stockholms stad

Kontakt
Katarina_Forslow_edited1
Katarina Forslöw
Systemekolog,
sakkunnig vattenförvaltning
Organisation:
Stockholms stad
Kontakt
Oliver Karlöf_Ovanliga matsvampar_foto Linda Pried
Oliver Karlöf
Marinekolog och
fiskerikonsulent
Organisation:
Stockholms stad
Kontakt
ania
Ania Öst
Arkitekt/forskare
inom landskapsurbanism
Organisation: Gaia arkitektur & KTH Arkitekturskolan
Kontakt
dan_stor
Dan Svensson
Marina
konstruktioner

Organisation:
ELU

Kontakt
1669920122171
Åsa Andersson
Marinbiolog,
sakkunnig miljöprövning

Organisation:
Stockholms stad

Kontakt
Jan Wijkmark
Jan Wijkmark
Systemekolog och
hållbarhetsspecialist

Organisation:
White arkitekter

Kontakt

Om initiativet

Tunnelbanans utbyggnad och andra storskaliga infrastrukturprojekt genererar miljontals ton sten som till stor del forslas med lastbil till upplag i olika delar av landet. Samtidigt står vi inför stora utmaningar i form av fragmenterade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, stigande förvaltningskostnader och brist på kvalitativa utomhusmiljöer i en alltmer förtätad stad.

MASSA LAGU är en sammanslutning av aktörer dedikerade till att återskapa och nyskapa ekologiska funktioner och livsmiljöer. Gruppen strävar efter att utveckla multifunktionella livsmiljöer som möter ekologiska, sociala och ekonomiska behov. Genom att se till hela kedjan ”från rest till rev” utforskas en innovativ användning av stenmassor med fokus på lokal återvinning, biologisk mångfald, levande publika platser och kostnadseffektivitet. Genom att utveckla stadens möte med vattnet kan nya relationer mellan människa och natur skapas. Under arbetet omsätts forskning till praktik och nya prototyper tas fram.

Bidragande aktörer

MASSAs metoder

De 8 metoderna utgör en samskapande process
som har utarbetats och testats inom projektet MASSA – konstnärligt gestaltade livsmiljöer. Processen från idé till genomförande är iterativ och metoderna är därför utformade för att kunna ske i olika utföranden allt eftersom projektet konkretiseras och närmar sig ett genomförande. De kan utföras fristående eller i en serie.

0. ISCENSÄTTA / Initiativet

1. UTFORSKA / Tesen

2. BESKRIVA / Berättelsen

3. VISUALISERA / Visionen

4. HARMONISERA / Aktörerna

5. KOMMUNICERA / Inlevelsen

6. FORMGE / Sinnena

7. GESTALTA / Helheten

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nej, men jag har ett riktigt bra recept på svamprisottobollar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt

För mer information om oss och pågående projekt, vänligen kontakta oss via formuläret. Vi välkomnar samarbete och diskussioner som kan bidra till vår vision om en hållbar och livskraftig framtid.