Skeppsholmen

Skeppsholmsstranden

En ny strand för ekologi, konst och kulturarv

Om initiativet

En ny strand för ekologi, konst och kulturarv 

Söder om Skeppsholmen mot Kastellholmen finns ett grundområde som sträcker sig 100 meter från vikens inre del. Genom att anlägga ett långsmalt rev i en mjuk båge skulle viken och vraken kunna skyddas mot svall och samtidigt skulle det bildas en mer gynnsam livsmiljö för olika arter. Revet föreslås gå upp strax ovanför vattenytan och kan eventuellt förses med en brygga och en träspång längs insidan av revet för att göra det tillgängligt för män­niskor. Platsen är strategisk då den ligger nära masslogistikcentret på Loudden vilket möjliggör korta transporter av stenmassa på pråm. Sand ansamlas naturligt här och stranden skulle förslagsvis kunna utvecklas till en publik sandstrand. Då området är grunt bedöms påverkan på båtlivet vara begränsat. En utman­ing är förekomsten av marinarkeologiska föremål vilket kräver undersökningar och särskild hänsyn.