Gamla stan

Munkbrohamnen

Ett möjligt scenario och diskussionsunderlag

Om initiativet

Från en trasig baksida till en lummig blågrön park i Gamla stan?

Gamla Stan lider stor brist på grönska och ekologiskt aktiva vattenkanter. Samtidigt saknar lokalsamhällets 3000 personer naturmiljöer och lokala ytor för lek och rörelser, särskild för barnen. Genom tillfälliga insatser och framtida visioner testas platsens potential genom sommaren 2024!

Varför behöver Munkbrohamnen utvecklas?

Munkbrohamnen har identifierats som en prioriterad plats inom forskningsprojektet MASSA där ekologi och kultur kan utvecklas. Området står inför flera utmaningar: brist på habitat på land och i vatten, endast 1% krontäckning i Gamla stan, samt föroreningar från buller, luft och vatten. Dessutom finns det pågående sättningar och höga förvaltningskostnader för reparationer, ohållbar hantering av restmassor, och en brist på parkmiljöer, lekmiljöer för barn och badmöjligheter. Genom att utveckla Munkbrohamnen kan dessa utmaningar hanteras och området förbättras för boende, besökare och biologisk mångfald. 

Vad är den långsiktiga visionen?

En vision för Munkbrohamnen som en ny blågrön park har utvecklats tillsammans med representanter från lokalsamhället, Stockholms stad, marina konstruktörer och ekologer. Genom att använda stenrester från tunnelbanebygget kan kajen restaureras och ett multifunktionellt landskap skapas. Denna park, som sträcker sig ut i vattnet, blir en ny livsmiljö för både människor, djur och växter. 

Projektet innefattar att först skapa ett nytt landskap som byggs ut i vattnet med hjälp av reststen. Landskapet skapar förutsättningar för ett rikt trädbestånd, en blomsteräng, en vattenpark, öppen dagvattenhantering och en ny strandzon. När det nya landskapet är etablerat kan platsen fyllas med liv genom aktiviteter som hamnaktiviteter och pendelbåtstation, folkpark med dans, spontanidrott, boule och naturlek. I parken kan också nya mötesplatser etableras, där säsongen förlängs genom ett kulturväxthus som även bidrar till odling på land och i vatten. 

Flytande strukturer, såsom en restaurang och en sjögård, kan möjliggöra aktiviteter som bad, bastu, skridsko, scen, solbrygga, småbåtshamn och seglarskola. 

Hur ser processen ut framåt?

Förberedelser för platsens transformation påbörjades 2023, med ett första event under hösten där platsen testades med lokala aktörer genom samtal, skisser, vattenaktiviteter, konst och bastu. Barnen kastade macka och dekorerade marken med kritteckningar. Under dessa tester undersöktes olika metoder och visioner för platsens framtid.

Tester – Sommaren 2024

Sommaren 2024 genomför forskningsprojektet MASSA nya tester tillsammans med Stockholms stad och representanter från lokalsamhället i Gamla stan. Syftet är att utforska platsens potential kopplat till ekologi, kultur och förvaltning. Stadens arbete med realiseringen av Kajstrategin bidrar genom etableringen av en tillfällig och innovativ brygga med risvasar under, som fungerar som viloplats för fisk på färden från Slussens fisktrappa och som solplats och scen för besökare i alla åldrar. Den trasiga marken täcks med sand för barnens lek, och grillar och sittplatser ger möjlighet till picknick och event.  

För att lyfta frågorna kring trädens betydelse i staden och för människors hälsa samarbetar MASSA-projektet med forskningsprojektet Levande Skog, Levande Samhälle. Enkla möbler av ask, asp, ek, björk och tall har tagits fram tillsammans med lokala formgivare. Stubbarna vittnar om de olika sorters träd som kan stå här i framtiden och bidra till ett grönare Gamla stan. De största möblerna kommer från 200 år gamla askar från Tullgarns allé, och stubbarna har bränts ur som facklor med tekniken ”Swedish torch”. Bakom hantverket står Traditionskraft, Folkform och Gaia arkitektur. Dessa tester och tillfälliga funktioner syftar till att undersöka hur platsen kan fungera i framtiden. 

Tekniska förutsättningar för utfyllnad har utretts och samskapande med lokalsamhället pågår. Ambitionen är att platsens framtid ska utformas tillsammans med lokalsamhället. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH Arkitekturskolan, Gaia arkitektur, ELU, lokala aktörer och konstnärer. 

Den innovativa bryggan, en så kallad Kajbalkong, för fisk och kultur är utförd av Stockholms stad, Nyrens Arkitektkontor och Tecomatic.

 

Bandet Tuba Libre på stranden
Möbler i trä skapade tillsammans med lokala formgivare
Tillfällig och innovativ solbrygga och scen med risvasar under för fisk
Utställning och samtal om platsens framtid
Gamla stans skolbarn kastar ring och spelar boll på stranden
Ett aktivt landskap kan tillskapas med hjälp av tunnelbanebyggets stenrester
”Rum för uppfinnelse” skapar en portal i vass tillsammans med besökarna